Logo Universiteit Utrecht

Strategisch Plan 2016 – 2020

Nieuws

Quotum voor diversiteit of afwachten?

Drie thema’s, drie tafels, drie gespreksrondes. En drie mindmaps die zich steeds verder ontvouwen rondom de thema’s talentbeleid, diversiteit en wendbaarheid. Zo’n 30 deelnemers borduren hiermee voort op thema’s die veel zijn genoemd in eerdere sessies rondom menselijk kapitaal.

Wat zijn de ambities voor 2025? Een aantal highlights:

Talentbeleid

  • Uitgangspunt: iedereen heeft talent. Ambitie voor de UU: de talenten van iedere medewerker optimaal ontwikkelen en benutten.
  • Hoe zorgen we daarvoor? Aansluiten bij de individuele behoeften van medewerkers. Ruimte bieden voor ontwikkeling en voor maatwerk op dit vlak. Daarbij gebruik maken van de kracht van onze multidisciplinaire organisatie, de open werkrelaties en netwerkorganisatie versterken.
  • De blik naar buiten is hierbij noodzakelijk: talent aantrekken en aan de UU verbinden, maar ook talent ruimte geven om zich elders verder te ontwikkelen. Verbinding met andere (vergelijkbare) organisaties is van groot belang.

Diversiteit

  • Diversiteit is geen doel op zich, het is een middel en draagt bij aan het succes van de organisatie. Maar de UU heeft ook een maatschappelijke voorbeeldfunctie, en zou ook daarom diversiteit moeten stimuleren.
  • Harde quota of stimuleren en afwachten: de discussie over wel of geen quota leeft ook binnen de deelnemersgroep. Een deel vindt dat de UU zich moet richten op goede rolmodellen en de omstandigheden voor een diverse medewerkerspopulatie moet stimuleren, om op die manier de diversiteit te vergroten. Het andere deel van de deelnemers geeft de voorkeur aan harde doelstellingen: “Homogeniteit houdt zichzelf in stand, dan is een schok nodig”.
  • De UU zal steeds internationaler (moeten) worden. In 2025 zijn we een Engelstalige universiteit en trekken we internationaal talent aan door de meerwaarde die we kunnen bieden op het vlak van multidisciplinariteit.

Wendbaarheid

  • Flexibilisering is belangrijk en wordt met de snel veranderende omgeving steeds belangrijker. Wendbaarheid, of agility, bij medewerkers is van groot belang.
  • Ambitie voor de UU: een netwerkorganisatie waarbij medewerkers geen contract meer hebben waarop een vaste functie staat, maar een ‘loopbaancontract’. De werkrelaties worden vervolgens ingericht op basis van het resultaat dat behaald moet worden en niet op basis van indeling in afdelingen.
  • Belangrijk dat mensen openstaan voor verandering en mee kunnen gaan met deze verandering. Levenlang ontwikkelen van de medewerker en dat combineren met een lerende organisatie.

Met deze kernpunten is een start gemaakt met het formuleren van een ambitie. Het verder vorm geven aan deze ambitie is een volgende – complexere – stap.

Wat vind jij?
De in oktober 2015 gestarte verkennings- en ophaalfase voor het Strategisch Plan is inmiddels afgerond. De opgehaalde input wordt de komende tijd gebundeld en vervolgens getoetst bij medezeggenschap, studenten, medewerkers en bestuurders. Na een fase van aanscherping wordt het Strategisch Plan in juli 2016 vastgesteld door de Universiteitsraad en de Raad van Toezicht. Houd deze site in de gaten voor informatie over het verdere proces.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.