Logo Universiteit Utrecht

Strategisch Plan 2016 – 2020

Nieuws

Hoe kan de universiteit haar economische impact vergroten?

Naast onderzoek en onderwijs is het creëren van maatschappelijke impact een derde kerntaak van universiteiten. In (onder meer) onderzoekvisitaties wordt deze taak steeds explicieter beoordeeld. Bij impact – ‘het overdragen van kennis ten behoeve van de maatschappij’ – kan het accent zowel liggen op economische waarde (profit) als op niet-economische waarde (non-profit). Op maandag 23 november spreken zo’n vijftien medewerkers met elkaar over het economisch aspect. Wat kan de universiteit doen om de impact (van het onderzoek) te vergroten en waar dient de focus te liggen in het aanstaande Strategisch Plan?

Welke hoofdlijnen verdienen volgens de deelnemers (veelal door hun functie nauw betrokken bij het onderwerp) nadrukkelijke aandacht in het Strategisch Plan? Enkele highlights uit het rondetafelgesprek:

 • ‘De facilitering van duurzame samenwerkingsverbanden verdient extra aandacht. Investeer in intensieve partnerships met groeiend wederzijds vertrouwen. Zo ontstaat een organische manier van samenwerken die  automatisch resulteert in meer economische kansen.’
 • ‘In  de toekomst kunnen we minder rekenen op overheidsbijdragen. Dit vraagt om het breed in kaart brengen van onze relaties (niet alleen bedrijfsleven!). Duurzame opbouw van relaties en partnerships is een zaak van lange adem en investeren.’
 • ‘Speel niet ad hoc in op voorbijkomende calls of derde geldstroom opdrachten, maar zorg voor professioneler ‘client relationship management’ en ‘key account management’. Doel: onderzoeksbeleid op basis van eigen visie en kracht.’
 • ‘Beschouw samenwerking als breed (eco)systeem van meerdere partijen die gezamenlijk een waardeketen vormen, met een minder strikte scheidslijn tussen ‘eerst fundamenteel onderzoek’ en ‘daarna toepassing’. Juist intensieve samenwerking met het bedrijfsleven kan transparantie bevorderen en integriteit waarborgen.‘
 • ‘Ons enorme alumnipotentieel  – netwerk voor samenwerking met andere organisaties en bedrijfsleven – moet beter benut worden en verdient structurelere aandacht.’
 • ‘Ga door met de focusgebieden. Blijvende aandacht en ruimte voor fundamenteel onderzoek en voor onderzoek gedreven door nieuwsgierigheid, is immers de basis voor het later verzilveren en economiseren van kennis.’
 • ‘Stimuleer een cultuuromslag die ervoor zorgt dat onderzoekers van buiten naar binnen redeneren in plaats van uitsluitend van binnen naar buiten.’
 • ‘Zie economische ‘valorisatie’ niet alleen als het binnenhalen van tweede en derde geldstroomonderzoek. Het gaat ook om het simpelweg goed opleiden van hoogwaardige kenniswerkers.’
 • ‘Waardeer ‘valoriseringsinspanningen’ in tijd en geld.’
 • ‘Werk met taakdifferentiatie. Niet elke wetenschapper hoeft alles te kunnen; maak een groep als geheel verantwoordelijk.’
 • ‘Er is meer inzicht nodig in de kennisbehoefte van het bedrijfsleven, het maatschappelijk veld en de politiek. Intensiever contact met dit afnemend veld zorgt voor betere aansluiting tussen de onderzoeksagenda, vragen en de kennisbehoefte.’
 • ‘Onderwijs is nog onderbelicht. De universiteit kan deze kerntaak – bijvoorbeeld in relatie tot trends als ‘Een leven lang leren’ – veel beter commercieel benutten. Ook hier geldt: streef naar duurzame partnerships.’

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.